ZOULOU zulu

05/02/2016 08:41
IZwi likaNkulunkulu unegunya   IZwi, iqiniso, imfundiso kanye nemisebenzi emihle okwakuthandelene kanye nolimi.
03/01/2016 18:26
Kuzoba ezinsukwini zokugcina abaprofethi bamanga ...   Mathewu 7:15 Xwayani abaprofethi bamanga. Beza kini bembathise, kepha ngaphakathi bayizimpisi ravening kwezimpisi. Mathewu 24:11 Futhi abaprofethi abaningi bamanga sizavukela, futhi baduhise abanengi. Mathewu 24:24 Ngokuba...
04/12/2015 16:22
UNkulunkulu uYise, uNkulunkulu iNdodana noNkulunkulu uMoya Ongcwele kuNkulunkulu oyedwa.   Marku 16: 16 Lowo okholwayo futhi abhapathizwe uyakusindiswa, kepha ongakholwayo uyakulahlwa.   Isaya 44: 6 Usho kanje uJehova, iNkosi ka-Israyeli, noMhlengi wakhe, uJehova Sebawoti, uthi:...
04/11/2015 14:28
UJesu bangenza   Singabheka emhlabeni wonke singazitholi lutho ukuthi kwanelisa inhliziyo yethu: UJesu kuphela.
04/10/2015 11:15
Johane 14: 6 UJesu wathi: Mina ngiyindlela, neqiniso, nokuphila. Akekho oza kuBaba ngaphandle kokuba eze ngami.
04/09/2015 09:11
UJOHANE 3: 16   UNKULUNKULU WALITHANDA WORLD   Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngeNdodana yakhe ezelwe yodwa, ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi, kodwa abe nokuphila okuphakade.
<< 1 | 2

APOCALYPSE OR REVELATION 1: 1 à 20

01/01/2017 23:57
Sujet de ce livre  - Adresse et salutation  - La venue du Christ  - Jésus-Christ se révèle à Jean et Lui ordonne d'écrire aux pasteurs des sept Eglises d'Asie   Apocalypse 1 : 1-20***Revelation 1 : 1-20 1:1 Révélation de Jésus-Christ, qu'il a reçue de...
01/12/2016 00:01
PAROLES DE JÉSUS-CHRIST  EN ROUGES   Apocalypse 1 : 1 À 20 *** + NOTES DE JOHN MACARTHUR   1 ¶  Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu’il a fait connaître, par l’envoi de son ange, à son...
09/08/2013 11:56
BIBLE AUDIO FRANÇAIS OU ANGLAIS FRENCH OR ENGLISH AUDIO BIBLE www.enseignemoi.com/bible/audio/
Objets: 1 - 3 Sur 3

Contact