அவர் கிறிஸ்து Avar kiṟistu

04/03/2016 18:04
அவர் கிறிஸ்து
மாற்கு 8: யார் செய்ய ஆண்கள் என்னை யார் என்று சொல்லுகிறார்கள்: 27 இயேசு ¶ அவர் அவர்களை வழி இந்த கேள்வியை கேட்டார் பிலிப்புச் செசரியா பட்டணத்தைச் சேர்ந்த கிராமங்களுக்குப் போனார்கள், அவருடைய சீஷர்கள் கொண்டு சென்றார்?
28 அவர்கள், ஜான் பாப்டிஸ்ட் சொல்லவில்லை; சிலர் எலியா என்றும், தீர்க்கதரிசிகளின் மற்றவர்கள்.
29 நீங்கள், அவர் கேட்டார் அவர்களுக்கு, நீங்கள் என்னை யார் என்று சொல்லுகிறார்கள் என்று கேட்டார் பேதுரு அவரை நோக்கி: நீர் கிறிஸ்து என்றான்.
Avar kiṟistu
māṟku 8: Yār ceyya āṇkaḷ eṉṉai yār eṉṟu collukiṟārkaḷ: 27 Iyēcu¶ avar avarkaḷai vaḻi inta kēḷviyai kēṭṭār pilippuc cecariyā paṭṭaṇattaic cērnta kirāmaṅkaḷukkup pōṉārkaḷ, avaruṭaiya cīṣarkaḷ koṇṭu ceṉṟār?
28 Avarkaḷ, jāṉ pāpṭisṭ collavillai; cilar eliyā eṉṟum, tīrkkataricikaḷiṉ maṟṟavarkaḷ.
29 Nīṅkaḷ, avar kēṭṭār avarkaḷukku, nīṅkaḷ eṉṉai yār eṉṟu collukiṟārkaḷ eṉṟu kēṭṭār pēturu avarai nōkki: Nīr kiṟistu eṉṟāṉ.
http://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/

APOCALYPSE OR REVELATION 1: 1 à 20

01/01/2017 23:57
Sujet de ce livre  - Adresse et salutation  - La venue du Christ  - Jésus-Christ se révèle à Jean et Lui ordonne d'écrire aux pasteurs des sept Eglises d'Asie   Apocalypse 1 : 1-20***Revelation 1 : 1-20 1:1 Révélation de Jésus-Christ, qu'il a reçue de...
01/12/2016 00:01
PAROLES DE JÉSUS-CHRIST  EN ROUGES   Apocalypse 1 : 1 À 20 *** + NOTES DE JOHN MACARTHUR   1 ¶  Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu’il a fait connaître, par l’envoi de son ange, à son...
09/08/2013 11:56
BIBLE AUDIO FRANÇAIS OU ANGLAIS FRENCH OR ENGLISH AUDIO BIBLE www.enseignemoi.com/bible/audio/
Objets: 1 - 3 Sur 3

Contact