பிதாவாகிய தேவன், மகன் மற்றும் கடவுள் ஒரு கடவுள் பரிசுத்த ஆவியானவர்.

04/12/2015 16:19
பிதாவாகிய தேவன், மகன் மற்றும் கடவுள் ஒரு கடவுள் பரிசுத்த ஆவியானவர்.
 
மாற்கு 16: 16 விசுவாசமுள்ளவனாகி ஞானஸ்நானம் இரட்சிக்கப்படுவான்; ஆனால் அவர் விசுவாசிக்கிறவன் செத்தே வேண்டாம்.
 
ஏசாயா 44: நான் முந்தினவரும், நான் பிந்தினவருந்தானே; 6 கர்த்தர் இஸ்ரேல், மற்றும் அவரது மீட்பர் சேனைகளின் கர்த்தருடைய ராஜா என்னை தவிர எந்த கடவுள் இல்லை.
 
மத்தேயு 22: 32 நான் ஆபிரகாமின் கடவுள், ஈசாக்கின் கடவுள், யாக்கோபின் கடவுள் நானே? கடவுள் இறந்த ஆனால் வாழ்க்கை ஒரு கடவுள் இல்லை.
 
யோவான் 14: 6 அதற்கு இயேசு: நானே வழியும், சத்தியமும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன். யாரும் என்னை மூலம் தவிர தந்தையின் வரும்.
 
யோவான் 14: என் நாமத்தினாலே பிதா அனுப்ப யாரை 26 ஆனால் ஹெல்பர், பரிசுத்த ஆவியானவர், எல்லாவற்றையும் உங்களுக்குப் போதித்து, நான் உங்களுக்குச் சொன்னேன் எல்லாம் நீங்கள் நினைவுபடுத்தும்.
Pitāvākiya tēvaṉ, makaṉ maṟṟum kaṭavuḷ oru kaṭavuḷ paricutta āviyāṉavar.
 
Māṟku 16: 16 Vicuvācamuḷḷavaṉāki ñāṉasnāṉam iraṭcikkappaṭuvāṉ; āṉāl avar vicuvācikkiṟavaṉ cettē vēṇṭām.
 
Ēcāyā 44: Nāṉ muntiṉavarum, nāṉ pintiṉavaruntāṉē; 6 karttar isrēl, maṟṟum avaratu mīṭpar cēṉaikaḷiṉ karttaruṭaiya rājā eṉṉai tavira enta kaṭavuḷ illai.
 
Mattēyu 22: 32 Nāṉ āpirakāmiṉ kaṭavuḷ, īcākkiṉ kaṭavuḷ, yākkōpiṉ kaṭavuḷ nāṉē? Kaṭavuḷ iṟanta āṉāl vāḻkkai oru kaṭavuḷ illai.
 
Yōvāṉ 14: 6 Ataṟku iyēcu: Nāṉē vaḻiyum, cattiyamum jīvaṉumāyirukkiṟēṉ. Yārum eṉṉai mūlam tavira tantaiyiṉ varum.
 
Yōvāṉ 14: Eṉ nāmattiṉālē pitā aṉuppa yārai 26 āṉāl helpar, paricutta āviyāṉavar, ellāvaṟṟaiyum uṅkaḷukkup pōtittu, nāṉ uṅkaḷukkuc coṉṉēṉ ellām nīṅkaḷ niṉaivupaṭuttum.
http://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/

APOCALYPSE OR REVELATION 1: 1 à 20

01/01/2017 23:57
Sujet de ce livre  - Adresse et salutation  - La venue du Christ  - Jésus-Christ se révèle à Jean et Lui ordonne d'écrire aux pasteurs des sept Eglises d'Asie   Apocalypse 1 : 1-20***Revelation 1 : 1-20 1:1 Révélation de Jésus-Christ, qu'il a reçue de...
01/12/2016 00:01
PAROLES DE JÉSUS-CHRIST  EN ROUGES   Apocalypse 1 : 1 À 20 *** + NOTES DE JOHN MACARTHUR   1 ¶  Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu’il a fait connaître, par l’envoi de son ange, à son...
09/08/2013 11:56
BIBLE AUDIO FRANÇAIS OU ANGLAIS FRENCH OR ENGLISH AUDIO BIBLE www.enseignemoi.com/bible/audio/
Objets: 1 - 3 Sur 3

Contact