யோவான் 14: 6

07/05/2015 16:17
யோவான் 14: 6
இயேசு: நானே வழியும், சத்தியமும், ஜீவனுமாயிருக்கிறேன் கூறினார். என் மூலமாக தவிர தந்தையின் வரும். நீங்கள் என்னை அறிந்தீர்களானால் 7, நீங்கள் என் பிதாவையும் அறிவீர்கள் என்றார். இதுமுதல் நீங்கள் அவரை அறிந்தும் அவரைக் கண்டும்.
Yōvāṉ 14: 6
Iyēcu: Nāṉē vaḻiyum, cattiyamum, jīvaṉumāyirukkiṟēṉ kūṟiṉār. Eṉ mūlamāka tavira tantaiyiṉ varum. Nīṅkaḷ eṉṉai aṟintīrkaḷāṉāl 7, nīṅkaḷ eṉ pitāvaiyum aṟivīrkaḷ eṉṟār. Itumutal nīṅkaḷ avarai aṟintum avaraik kaṇṭum.
http://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/

APOCALYPSE OR REVELATION 1: 1 à 20

01/01/2017 23:57
Sujet de ce livre  - Adresse et salutation  - La venue du Christ  - Jésus-Christ se révèle à Jean et Lui ordonne d'écrire aux pasteurs des sept Eglises d'Asie   Apocalypse 1 : 1-20***Revelation 1 : 1-20 1:1 Révélation de Jésus-Christ, qu'il a reçue de...
01/12/2016 00:01
PAROLES DE JÉSUS-CHRIST  EN ROUGES   Apocalypse 1 : 1 À 20 *** + NOTES DE JOHN MACARTHUR   1 ¶  Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu’il a fait connaître, par l’envoi de son ange, à son...
09/08/2013 11:56
BIBLE AUDIO FRANÇAIS OU ANGLAIS FRENCH OR ENGLISH AUDIO BIBLE www.enseignemoi.com/bible/audio/
Objets: 1 - 3 Sur 3

Contact