hiên Chúa Cha, Đức Chúa Con và Chúa Thánh Thần trong một Thiên Chúa.

04/12/2015 16:20
hiên Chúa Cha, Đức Chúa Con và Chúa Thánh Thần trong một Thiên Chúa.
 
Mark 16: 16 Ai tin và chịu rửa tội thì sẽ được cứu; nhưng ai tin không được damned.
 
Isaiah 44: 6 Ðức Giê-hô-va là Vua của Israel, và là Ðấng cứu chuộc của mình-hô-va vạn quân, tôi là người đầu tiên và tôi là cuối cùng, và bên cạnh tôi không có Thiên Chúa.
 
Matthew 22: 32 Ta là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, và Thiên Chúa của Gia-cốp? Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng của kẻ sống.
 
John 14: 6 Chúa Giêsu phán rằng: Ta là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.
 
John 14: 26 Nhưng Helper, Chúa Thánh Thần, Đấng mà Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ nhắc nhở bạn về tất cả mọi thứ tôi đã nói với bạn.
http://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/

APOCALYPSE OR REVELATION 1: 1 à 20

01/01/2017 23:57
Sujet de ce livre  - Adresse et salutation  - La venue du Christ  - Jésus-Christ se révèle à Jean et Lui ordonne d'écrire aux pasteurs des sept Eglises d'Asie   Apocalypse 1 : 1-20***Revelation 1 : 1-20 1:1 Révélation de Jésus-Christ, qu'il a reçue de...
01/12/2016 00:01
PAROLES DE JÉSUS-CHRIST  EN ROUGES   Apocalypse 1 : 1 À 20 *** + NOTES DE JOHN MACARTHUR   1 ¶  Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu’il a fait connaître, par l’envoi de son ange, à son...
09/08/2013 11:56
BIBLE AUDIO FRANÇAIS OU ANGLAIS FRENCH OR ENGLISH AUDIO BIBLE www.enseignemoi.com/bible/audio/
Objets: 1 - 3 Sur 3

Contact