IsAmbulo 1: 1-8

04/04/2016 10:26
IsAmbulo 1: 1-8
 
1 ¶ Isambulo sikaJesu Kristu, uNkulunkulu amnika sona ukuba ibonise izinceku zakhe izinto ezimelwe ukwenzeka masinyane, futhi walazisa ngokuthumela ingelosi yakhe encekwini yakhe uJohane
2 Ubani ngafakaza izwi likaNkulunkulu nangenxa yobufakazi bukaJesu Kristu, konke akubonayo.
3 ¶ Ubusisiwe lowo ofunda nalabo abezwa amazwi alesi siprofetho, bagcine okulotshiweyo kuso Ngoba isikhathi siseduze.
4 UJohane kuwo amabandla ayisikhombisa ase-Asiya: Makube kini umusa nokuthula okuvela kuye ngubani nowayekhona nozayo, futhi nasemimoyeni eyisikhombisa ephambi kwesihlalo sakhe sobukhosi,
5 nakuJesu Kristu, ufakazi othembekayo, izibulo kwabafileyo, futhi wamakhosi omhlaba! Kuye ngalowo owasithanda, futhi nowasikhululayo ezonweni zethu ngegazi lakhe,
6 Futhi ungenzile sibe ngumbuso nabapristi kuNkulunkulu uYise, kuye makube yinkazimulo namandla kuze kube phakade naphakade! Amen!
7 Bheka, uyeza namafu. Futhi wonke amehlo ayombona, ngisho nalabo abamgwazayo; futhi zonke izizwe zomhlaba ziyakulila ngaye. Yebo. Amen!
8 Mina ngingu-Alfa no-Omega, kusho iNkosi uNkulunkulu, ngubani nowayekhona nozayo, uMninimandla onke.
 
Ngoba bonke abanye bheka http://www.chercherjesus-christ.com/news/apocalypse-de-jean-chapitres-1-a-22/
http://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/

APOCALYPSE OR REVELATION 1: 1 à 20

01/01/2017 23:57
Sujet de ce livre  - Adresse et salutation  - La venue du Christ  - Jésus-Christ se révèle à Jean et Lui ordonne d'écrire aux pasteurs des sept Eglises d'Asie   Apocalypse 1 : 1-20***Revelation 1 : 1-20 1:1 Révélation de Jésus-Christ, qu'il a reçue de...
01/12/2016 00:01
PAROLES DE JÉSUS-CHRIST  EN ROUGES   Apocalypse 1 : 1 À 20 *** + NOTES DE JOHN MACARTHUR   1 ¶  Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu’il a fait connaître, par l’envoi de son ange, à son...
09/08/2013 11:56
BIBLE AUDIO FRANÇAIS OU ANGLAIS FRENCH OR ENGLISH AUDIO BIBLE www.enseignemoi.com/bible/audio/
Objets: 1 - 3 Sur 3

Contact