Revelation 1: 1-8

04/04/2016 10:10
Revelation 1: 1-8
 
1 ¶ Հայտնություն, Հիսուս Քրիստոսի, որ Աստված տվեց նրան ցույց տալ իր ծառաներուն ինչ որ պէտք է շուտով գա, եւ նա դա հայտնի ուղարկելով իր հրեշտակին իր Յովհաննէս ծառային
2 որ վկայեց Աստուծոյ խօսքին եւ Յիսուս Քրիստոսի վկայութեան մասին, բոլորը տեսավ.
3 ¶ Օրհնեա՜լ է նա, ով կարդում է, իսկ նրանք, ովքեր լսում են այս մարգարէութեան խօսքերը, եւ կը պահեն ինչ որ անոր մէջ գրուած Որովհետեւ այն ժամանակ մոտ է:
4 Յովհաննէս, եօթը եկեղեցիներուն, որոնք Ասիայի մէջ են. Շնորհք եւ խաղաղութիւն ձեզի անկէ, որ է, որ էր, եւ ով է գալիս, եւ այն յոթ ոգիներից նախքան իր գահին,
5 եւ Յիսուս Քրիստոս հաւատարիմ վկան, անդրանիկը մեռելներից, եւ թագաւորներուն իշխանը երկրի! Անոր, որ սիրեց մեզ, եւ լուաց մեզ մեր մեղքերէն իր արիւնով,
6 Եւ ըրաւ մեզ թագաւորներ ու քահանաներ Աստծո եւ իր Հօր, նրան փա՜ռք ու զօրութի՜ւն դարէ դար ,,: Ամեն
7 Ահա նա գալիս է ամպերի. Եւ ամէն աչք պիտի տեսնէ զայն, նույնիսկ նրանք, ովքեր խոցեցին զայն եւ բոլոր տոհմերը պիտի հեծեծեն անոր վրայ: Այո: Ամեն
8 Ես եմ Ալֆան եւ Օմեղան, - ասում է Տէր Աստուած, ով է եւ ով է, եւ ով է գալիս, Ամենակարող
 
Համար մնացած տեսնել, http://www.chercherjesus-christ.com/news/apocalypse-de-jean-chapitres-1-a-22/
 
,
Revelation 1: 1-8
 
1 ¶ Haytnut’yun, Hisus K’ristosi, vor Astvats tvets’ nran ts’uyts’ tal ir tsarranerun inch’ vor petk’ e shutov ga, yev na da haytni ugharkelov ir hreshtakin ir Yovhannes tsarrayin
2 vor vkayets’ Astutsoy khosk’in yev Yisus K’ristosi vkayut’yean masin, bolory tesav.
3 ¶ Orhnea՜l e na, ov kardum e, isk nrank’, ovk’yer lsum yen ays margareut’yean khosk’yery, yev ky pahen inch’ vor anor mej gruats Vorovhetev ayn zhamanak mot e:
4 Yovhannes, yeot’y yekeghets’inerun, voronk’ Asiayi mej yen. Shnorhk’ yev khaghaghut’iwn dzezi anke, vor e, vor er, yev ov e galis, yev ayn yot’ voginerits’ nakhk’an ir gahin,
5 yev Yisus K’ristos hawatarim vkan, andraniky merrelnerits’, yev t’agawornerun ishkhany yerkri! Anor, vor sirets’ mez, yev luats’ mez mer meghk’yeren ir ariwnov,
6 Yev yraw mez t’agaworner u k’ahananer Asttso yev ir Hor, nran p’a՜rrk’ u zorut’i՜wn dare dar ,,: Amen
7 Aha na galis e amperi. Yev amen ach’k’ piti tesne zayn, nuynisk nrank’, ovk’yer khots’yets’in zayn yev bolor tohmery piti hetsetsen anor vray: Ayo: Amen
8 Yes yem Alfan yev Omeghan, - asum e Ter Astuats, ov e yev ov e, yev ov e galis, Amenakarogh
 
Hamar mnats’ats tesnel, http://www.chercherjesus-christ.com/news/apocalypse-de-jean-chapitres-1-a-22/
 
http://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/

APOCALYPSE OR REVELATION 1: 1 à 20

01/01/2017 23:57
Sujet de ce livre  - Adresse et salutation  - La venue du Christ  - Jésus-Christ se révèle à Jean et Lui ordonne d'écrire aux pasteurs des sept Eglises d'Asie   Apocalypse 1 : 1-20***Revelation 1 : 1-20 1:1 Révélation de Jésus-Christ, qu'il a reçue de...
01/12/2016 00:01
PAROLES DE JÉSUS-CHRIST  EN ROUGES   Apocalypse 1 : 1 À 20 *** + NOTES DE JOHN MACARTHUR   1 ¶  Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu’il a fait connaître, par l’envoi de son ange, à son...
09/08/2013 11:56
BIBLE AUDIO FRANÇAIS OU ANGLAIS FRENCH OR ENGLISH AUDIO BIBLE www.enseignemoi.com/bible/audio/
Objets: 1 - 3 Sur 3

Contact